Polityka jakości

Polityka jakości obejmuje:

Dział Kontroli Jakości i Reklamacji WELDON

Głównym zadaniem Działu Kontroli jakości i Reklamacji jest kontrola poszczególnych etapów realizacji zleceń produkcyjnych. Kontrola dotyczy dostarczonych materiałów do produkcji, weryfikacji tych materiałów z atestami, a także ocena zgodność i prawidłowość wykonania wyrobów. Końcowym etapem prac jest sporządzenie dokumentacji powykonawczej i jakościowej wyrobu, zawierającej wszystkie dokumenty techniczne, deklaracje, protokoły oraz certyfikaty materiałowe. Do zadań działu należy także obsługa zgłoszeń reklamacyjnych i ich koordynacja.

Struktura Działu Kontroli Jakości:

  • Kierownik Kontroli Jakości
  • Z-ca Kierownika Kontroli Jakości
  • Specjaliści ds. Kontroli Jakości
  • Kontrolerzy Jakości
  • Specjalista ds. Dokumentacji jakościowej i reklamacji.

Pracownicy WELDON

Wszyscy pracownicy posiadają adekwatne do pełnionych stanowisk wykształcenie, umiejętności oraz uprawnienia i szkolenia branżowe. Równie ważna jest znajomość norm branżowych oraz procedur i instrukcji wewnętrznych. Posiadamy wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania w oparciu o normy PN-EN ISO 9001:2015-10; PN-EN ISO 14001:2015-09; PN-ISO 45001:2018-06; standaryzacja AQAP 2110:2016 oraz normy branżowe: PN-EN ISO 3834-2:2021-09; PN-EN 1090-1+A1:2011; PN-EN 1090-2:2018-09 (konstrukcje stalowe, 1090-1+EXC3) oraz PN-EN 15085-2:2021-03.

Do zdiagnozowania poprawności wyrobów oraz ich elementów pracownicy Działu Kontroli Jakości poddają wyrób licznym badaniom specjalistycznym.

Są to w szczególności:

badania wizualne stopnia 2 ( VT-2)

  • badania magnetyczno-proszkowe stopnia 2 ( MT-2)
  • badania ultradźwiękowe stopnia 2 ( UT-2)
  • badania jakości antykorozyjnych powłok malarskich.

Uzupełnieniem naszej pracy są profesjonalne zasoby sprzętowe, narzędziowe i aparaturowe oraz informacyjne. To wszystko wraz z wykwalifikowaną kadrą pracowniczą pozwala zapewnić jakość w każdej z dziedzin naszej działalności, którą jest szeroko pojęta inżynieria lądowa w zakresie konstrukcji stalowych oraz budownictwa modułowego, usług budowlanych i cynkowania ogniowego.

W zależności od rodzaju wyrobu objęte są indywidualnym tokiem odbioru jakościowego zgodnie z przyjętymi instrukcjami. Podobnie jest w przypadku dokumentacji jakościowejpowykonawczej, których forma zależna jest od wymogów przepisów prawnych oraz indywidualnych potrzeb Klienta.

W obszarze kontenerów kontrola jakości obejmuje cały proces produkcyjny oraz zapisy związane z wynikami kontroli. Każdy kontener otrzymuję Książkę kontenera zawierającą Świadectwo jakości oraz protokoły elektrycznehydrauliczne, w zależności od rodzaju kontenera. Na materiały użyte do produkcji kontenerów przekazujemy komplet atestów i dokumentów jakościowych zgodnie z grupą materiałową i przepisami prawa. Każdy Klient otrzymuje także Instrukcję montażu, eksploatacjiobsługi oraz instrukcje użytkowania urządzeń zamontowanych w kontenerach.

Podobnie w obszarze ekranów akustycznych kontrola jakości obejmuje cały proces produkcyjny wraz z jego etapami, a stosowne zapisy związane z wynikami kontroli są sporządzane na każdym z nich. Nasze ekrany akustyczne otrzymały Krajową ocenę techniczną, która dokumentuje pozytywną oceną właściwości użytkowych naszych wyrobów. Na materiały użyte do produkcji paneli akustycznych, stanowiących wypełnienie ekranów dźwiękochłonnych przekazujemy komplet atestów i dokumentów jakościowych zgodnie z grupą materiałową i przepisami prawa. Każdy Klient otrzymuje także Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz Instrukcję transportu, montażu, eksploatacji paneli akustycznych.

W zakresie konstrukcji stalowych kontrola jakości obejmuje cały proces produkcyjny wraz z jego etapami, a stosowne zapisy związane z wynikami kontroli są sporządzane na każdym z nich. Nasi wykwalifikowani kontrolerzy sporządzają protokoły pomiarowe oraz z badań wizualnych, ultradźwiękowych oraz magnetyczno- proszkowych w zależności od rodzaju konstrukcji i wymagań przepisów prawa. W naszej ofercie posiadamy zabezpieczenia antykorozyjne poprzez:

  • cynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową zgodnie z normą PN-EN ISO 1461:2009 potwierdzone protokołem powłoki cynkowej
  • malowanie systemami malarskimi dobranymi odpowiednio do klasy korozyjności wg normy PN-EN ISO 12944-2:2018, określonej przez Klienta, potwierdzone protokołem końcowym prac antykorozyjnych

Na materiały użyte do produkcji konstrukcji stalowych, przekazujemy komplet atestów i dokumentów jakościowych zgodnie z grupą materiałową i przepisami prawa. Dokumentację powykonawczą stanowi także Deklaracja Właściwości Użytkowych, certyfikaty Zakładu oraz certyfikaty i uprawnienia naszego personelu nadzoruwykonania konstrukcji.